CatholicFidei

Catholic Teaching in the Light of the Saints...

 

 Topics  Summa   Catholic Encyclopedia  Vatican   Join us in Friendster

 Catholic Library    WikiPedia    Classical Library  

 
Welcome

Just how well do you know your religion? Most of us like to think that we do. Older readers will remember learning the Penny Catechism, question by question, by heart. But memories can fade. Younger readers are closer to the time of their religious education, but was it as thorough as in the old days? Everyone is freely to ask questions... And try also to depend our Catholic Faith...

--------------

Gregorian Chant is the Best... Almost 1500 years old... The only official sacred music of the Catholic Church...

Listen to it...

other things 
this is open
Videos 

Life of Mother Theresa

Sa Canvas ng Lipunan

MercyMe - God With Us

Mga Bata ng Padre Noval

Part 1

part 2

part 3

Mentally Disturbed...

part 1

part 2

part 3

Library

Vatican Documents

The Bible

The Catechism of the Catholic Church

Code of the Canon Law

II Vatican Council

Jubilee 2000
----------------------------

PAPAL ARCHIEVE

Benedict XVI

John Paul II

John Paul I

Paul XVI

John XXIII

Pius XII

Pius XI

Benedict XV

Pius X

Leo XIII

---

SantaMissa.org

 

--

Doctors of the Church

St. Albert 11/15

St. Alphonsus Liguori 8/1

St. Ambrose 12/7

St. Anselm 4/21

St. Anthony of Padua 6/13

St. Athanasius 5/2

St. Augustine 8/28

St. Basil 1/2

St. Bede, the Venerable 5/25

St. Bernard of Clairvaux 8/20

St. Bonaventure 7/15

St. Catherine of Siena 4/29

St. Cyril of Alexandria 6/27

St. Cyril of Jerusalem 3/18

St. Ephraem of Syria 6/9

St. Francis de Sales 1/24

St. Gregory Nazianzus 1/2

St. Gregory the Great 9/3

St. Hilary of Poitiers 1/13

St. Isidore 4/4

St. Jerome 9/30

St. John Chrysostom 9/13

St. John Damascene 12/4

St. John of the Cross 12/14

St. Lawrence of Brindisi 7/21

St. Leo the Great 11/10

St. Peter Canisius 12/21

St. Peter Chrysologus 7/30

St. Peter Damian 2/21

St. Robert Bellarmine 9/17

St. Teresa of Avila 10/15

St. Therese of Lisieux 10/1

St. Thomas Aquinas 1/28

Catholic Link and Download

For Vocation

Bokasyon atbp

Pinoy Catholic Blog

Catholic sites

Catholic Blog

Free PDF Download 

Catechism of the Catholic Church

Compendium of CCC

Catholic Encyclopedia- Jubilee Volume wojtyla

Knights of the Altar

Lapierre Gregorian Chant Accompaniment

Text Book of Gregorian Chant
--------------------

St. Thomas of Aquinas

Summa Theologica
Contra Gentiles
Catena Aurea (Gospel 0f Mark)
Catena Aurea (gospel of Matthew)
De ente et essentia
On Being and essence
The Eternity of the World
Catechetical Instruction

Eusebius- Church History

St. John of Damascus- Exposition of Faith

St. John Chrysostom

on the priesthood
Homilies on the Acts
Homilies on Corinthians
Homilies on the Gospel of John
Homilies on Various Epistles

St. Augustine
City of God and Christian Doctrine
Exposition on the books of Psalms
Homilies on the Gospel of John
on the Holy Trinity
Sermon on the Mount
The Confessions
The harmony of the Gospels
The Enchiridion

St. Bernard of Clairvaux -on Loving God

St. Catherine of Sienna- on Dialogue

St. Francis de Sales - Treatise on the love of God

St. Ignatius of Loyola- Spiritual Exercises

St. John of the cross
A spiritual Canticles of the Soul
Ascent on the mount carmel
Dark Night  of the Soul
The Living Flame of Love

St. Justin
first apology
second apology

St. Theresa of Avila
The Life of Theresa of Jesus
The Way of Perfection

St. Therese of Lisieux
the Autobiography
Counsels and Reminiscences

Tertullian
On the Treatise of Soul
Against All Heresies
An Answer to the Jews
On the Flesh of Christ
On the resurrection of the flesh
The Apology

Bl. Anna Katharina Emmerick- The Dolorous Passion of our Lord jesus Christ

Thomas A Kempis- The Imitation of Christ

ANG SAKRAMENTO NG EUKARISTIA
Sunday, March 22, 2009
ANG SAKRAMENTO NG EUKARISTIA (Juan 6 / CCC 1322-1419) ?THE SACRAMENT OF THE EUCHARIST?

Kapag tayo ay naging miyembro ng pamilya ni Cristo, hindi niya tayo pababayaang magutom, sa halip ay pakakainin niya tayo ng kanyang sariling katawan at dugo sa pamamagitan ng Eukaristia. Sa Lumang Tipan, sa kanilang paghahanda sa paglalakbay nila sa ilang, inutusan ng Diyos ang kanyang mga tao na magsakripisyo ng kordero at ipahid ang dugo sa hamba ng pinto ng kanilang bahay upang lagpasan ng kamatayan ?angel of death? ang kanilang bahay. Pagkatapos ay kanin nila ang kordero tanda ng kanilang pakikipagtipan sa Diyos. (Exodo 12:1-13)

Ang kordero na ito ang nagsisimbulo kay Jesus. Siya ang tunay na ?Kordero ng Diyos?, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. (Juan 1:29). Sa pamamagitan ni Jesus tayo ay pumasok sa panibagong pakikipagtipan sa Diyos. ?At dumampot siya ng tinapay at, matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya ?Ito ang aking katawan (na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman,dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan, at sinabi, ?Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo.? (Lucas 22:19-20)

Noon, ang Lumang Tipan ng Diyos sa mga tao, kainin ang Isinakripisyong kordero ?Passover lamb.? Ngayon, kailangan nating kainin ang Kordero iyan ay ang Eukaristia. Ang wika ni Jesus ?Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay.? (Juan 6:53).

Sa ganitong paraan itinatag ni Jesus ang Sakramento ng Eukaristia, ang sakripisyong pagkain na ginagawa ng Katoliko sa bawat Misa.
Itinuturo ng Simbahang Katoliko na ang sakripisyo ni Cristo sa Krus ay minsan para sa lahat ?once for all? hindi ito maaaring ulitin. (Hebreo 9:28). Si Cristo ay hindi muling namamatay ?die again? kapag nagmimisa. Ang sakripisyong ginaganap sa altar ay tulad ng sakripisyong nangyari noong nasa Kalbaryo. Kaya nga ang Misa ay hindi iba pang sakripisyo ?another sacrifice?, kundi pakikibahagi natin sa minsan at para sa lahat na sakripisyo ?once-for-all-sacrifice? ni Cristo sa Krus.

Ipinaaala-ala sa atin ni Pablo na ang tinapay at ang alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Jesus sa pamamagitan ng himala : ?Sapagkat ang sinumang kumain at uminom nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili.? (1 Corinto 11: 27-29).

Matapos mapabanal ?consecration? ang tinapay at alak. Wala ng tinapay at alak na natitira sa altar. Tanging si Jesus mismo sa anyo ng tinapay at alak ang natira.


KASAGUTAN NG KATOLIKO SA MGA KATANUNGAN NG MGA PUNDAMENTALISTA TUNGKOL SA EUKARISTIA.


Ang atake ng mga Protestante sa Simbahang Katoliko ay kalimitang nakatuon sa Eukaristia. Ito ay isang pagpapakita na alam ng mga umaatakeng ito sa Simbahan na ang Eukaristia ay isa sa pinakamahalagang debosyong doktrina ng Simbahang Katoliko. Ngunit higit dito, ang pagatakeng ito ng mga Pundamentalista sa Eukaristia ay pagpapakita rin nila na sila ay hindi palaging literalista. Ito ay makikita sa kanilang pakahulugan sa pinakasusing talata sa Biblia ?key biblical passage? sa Juan 6 na kung saan si Cristo ay nagsasalita tungkol sa Sakramento na kanyang itatatag sa Huling Hapunan.

Sa (Juan 6:30) nagsimula ang pormal na paguusap tungkol dito, at ito?y naganap sa sinagoga ng Capernaum ng tanungin ng mga Judio si Cristo kung anong kababalaghan ang maipapakita niya sa kanila upang sila?y maniwala sa kanya. Bilang isang paghamon sa kanya, kanilang sinabi ?ang aming mga magulang ay kumain ng manna sa ilang.? Kaya ba niya na mahigitan ito? Ang sagot ni Cristo, ang tunay na pagkain na galing sa langit ay yaong pagkain na galing sa Ama. Ang sagot ng mga Hudio ?bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon.? Ang sagot ni Cristo, (Juan 6: 35) ?Ako ang pagkaing nagbibigay- buhay; ang sinumang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nanalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.? Ang pagkakaunawa ng mga Hudio sa sinabing ito ni Cristo, ito ay isang paghahalintulad lamang ?speaking metaphorically? hindi literal.

BAKIT PAULIT-ULIT NA SINASABI ITO NI CRISTO?

Unuulit muna ni Cristo ang kanyang sinabi at saka nilalagom ?summarized.? (Juan 6: 51-52) ?Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.? ?Nagtalu-talo ang mga Judio, ?Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Namangha ang mga Judio sapagkat sa puntong ito ay literal?at tama ang ang kanilang pagkakaunawa kay Cristo. Muli itong inulit ni Cristo at lalong binigyan ng diin ang tungkol sa paginom sa kanyang dugo: (Juan 6: 53-56) ?Tandaan ninyo: malibang kanin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya."

BAKIT WALANG PAGWAWASTO SIYANG GINAWA SA KANYANG MGA SINABI?

Mapapansin natin na hindi tinangka ni Cristo na gawing magaan o simple ang kanyang sinabi. Hindi rin niya tinangka na iwasto ang kanyang mga sinabing pananalita upang ito ay kanilang maunawaan --- dahil wala namang dapat iwasto. Ang ibig sabihin ay tama ang pagkakaunawa ng kanyang mga tagapakinig ?understood him perfectly well.? Hindi na nila iniisip na ito ay isang paghahalintulad lamang ?speaking metaphorically.? Kung mali ang pagkakaunawa nila kay Cristo ay bakit walang ginawang pagwawasto si Cristo?

May isang situwasyon na hindi gaanong naunawaan ng mga alagad ni Cristo ang kanyang sinabi, agad itong ipinaliwanag ni Cristo sa kanyang mga alagad (tunghayan ang Mateo 16: 5-12). Dito sa sinabi ni Cristo sa Juan 6, kapag hindi ito naunawaan, ay matindi ang magiging epekto nito ?fatal.? Ngunit bakit walang aksiyon na ginawa si Cristo upang ito ay iwasto. Sa halip ay inuulit-ulit pa niya ito at higit pang binibigyan ng diin.

Sa (Juan 6: 60) ay mababasa natin ang ganito: ?Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, ?Mabigat na pananalita ito; sino ang makatatanggap nito??

Kita na ninyo, ang mga nagsalitang ito ay mga disipulo mismo ni Cristo na sanay na sa mga ?di karaniwang pamamaraan ni Cristo, kaya binabalaan niya ang mga ito na huwag nilang isiping pisikal ?carnal? ang kanyang mga sinabi kundi ispiritwal ?spiritual? (Juan 6: 63; cf. 1 Corinto 2: 12-14) ?Ang espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay.

Subalit alam ni Cristo na may ilang hindi naniniwala sa kanyang mga sinabi. (Dito sa puntong ito, sa pagtanggi ni Judas sa Eukaristia siya bumagsak at napahamak, tingnan sa Juan 6: 64) ?Mula noo?y marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya.? Juan 6: 66.

Ito lamang ang tanging tala ?record? sa Biblia sa lahat ng mga iniaral ni Cristo na kung saan siya ay tinalikuran ng ilan sa kanyang mga tagasunod na ang dahilan ay doktrina ?purely doctrinal reasons?. Kung ang sinabi ni Cristo ay isang simbolikong pananalita lamang ?metaphor?, subalit ipinalagay itong literal ng ilan niyang mga tagasunod, bakit hindi niya tinawag ang mga ito pabalik at itinuwid ang kanyang mga sinabi. Maging ang mga Judio na may pagdududa sa kanya at ang mga Judio na kanyang mga disipulo ay mananatili sana sa kanya kung kanyang niliwanag na ang kanyang mga sinabi ay isang simbolikong pananalita lamang ?symbolically speaking only".

Subalit hindi niya tinawag at pinaliwanagan ang mga nagpoprotestang ito. Labindalawang ulit niyang sinabi na siya ang pagkaing bumaba buhat sa langit. Apat na ulit niyang sinabi, ?kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo?. Ang Juan 6 ay ang pagpapalawak ng kanyang mga pangako na kanyang itinatag sa Huling Hapunan ?Last Supper?---at ang pangakong ito ay napakaliwanag. Iyan ang pinanaligan ng mga Katoliko. Para sa mga Pundamentalista, ano naman ang kanilang sinasabi tungkol sa Eukaristia?

ISANG SIMBULO LAMANG ITO?

Ayon sa mga Pundamentalista, ang sinasabi ni Jesus sa Juan 6 ay hindi pisikal na pagkain at inumin, kundi ispiritwal na pagkain at inumin. Ito ay ibinatay nila sa (Juan 6: 35) ?Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay,? sabi ni Jesus. ?Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.? Ang wika ng mga Pundamentalista, ang paglapit kay Jesus ay iyon ang pagkain at ang pananalig kay Jesus ay iyon naman ang inumin. Samakatuwid, wika nila, ang pagkain ng kanyang laman at paginom ng kanyang dugo ay ang pananalig kay Cristo ang ibig sabihin.

Subalit may problema sa pagpapakahulugan ?interpretation? nilang ito. Ang paliwanag ni Fr. John A. O?Brien. Ang parirala ?phrase? na ?kumain ng laman at uminom ng dugo? kung gagamitin mong simbolikong pananalita ?figurative?, para sa mga Judio at sa mga Arabe sa panahon sa ngayon, ang ibig sabihin ng ?kumain ng laman at uminom ng dugo? ay ?pahirapan at alimurain ang isang tao, pagdusahin ng matindi at patawan ng pagkakasala kahit na ito ay hindi totoo.? Kung gagamitin nating simboliko ang pariralang ?kumain ng laman at uminom ng dugo?, ang magiging kahulugan nito ay akusahan natin si Jesus na isang kriminal, pagdusahin at pagwikaan siya ng masasama. Iyan ay panghabang-buhay nating gagawin. Kung iyan ang kahulugan ng pariralang ?kumain ng laman at uminom ng dugo? (O?Brien, The Faith of Millions, 215) ay walang kabuluhan ang buong talata na iyan. Bilang isang halimbawa ng simbolikong pananalita ay tunghayan ang (Mikas 3:3).

Maging ang mga manunulat na Pundamentalista ay ganito ang kanilang komento sa Juan 6. ?Makikita anya natin na ang sinasabi ni Jesus sa Juan 6 ay isang paghahalintulad lamang ?metaphor? at hindi literal sa pamamagitan ng pagkokompara sa Juan 10:9 ?Ako ang pintuan? at sa Juan 15:1 ?Ako ang tunay na puno ng ubas?. Ang problema ay wala itong kaugnayan sa Juan 6:35 ng sabihin ni Jesus,?Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay?. Ang sinabi ni Jesus na ?Ako ang pintuan? at ?Ako ang tunay na puno ng ubas? ay may kabuluhan ?make sense.? May katuwiran tayong sabihing si Jesus ay kahalintulad ng isang pintuan, sapagkat papasok tayo sa kalangitan sa pamamagitan niya. Kahalintulad din siya ng puno ng ubas, sapagkat sa kanya tayo kumukuha ng katas na pang-ispiritwal ?spiritual sap?. Subalit ang sinabi ni Cristo sa Juan 6:35 ay higit pa sa isang simbulo ng sabihin niya sa (Juan 6: 55) ?Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin.?

At sa pagpapatuloy ng kanyang sinabi: (Juan 6: 57) ?Buháy ang Amang nagsugo sa akin, at ako?y nabubuhay ng dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin, ay mabubuhay dahil sa akin.? Sa wikang Griego, ang ginamit na salitang kumain ?eats? ay (trogon) sa wikang Tagalog ay pagnguya. Hindi ito lengwahe ng paghahalintulad ?This is not the language of metaphor?

ANG KANILANG PANGUNAHING ARGUMENTO

Pinasisinungalingan ng mga Pundamentalista ang Presensiya ni Cristo sa Eukaristia ?Real Presence? sa pamamagitan ng kanilang pagkakanlong o pagbatay sa sinasabi sa (Juan 6: 63) ? Ang Espiritu ang nagbibigay-buhay; hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay.? Samakatuwid anya, ang pagkain ng tunay na pagkain ay hindi kailangan. --- Subalit ang sinabi ba nilang ito ay totoo at may katuturan?

Ang ibig bang sabihin ng mga Pundamentalista ay mariing sinasabi ni Cristo ?Kanin ninyo ang aking laman, ngunit matutuklasan ninyong nagaaksaya lamang kayo ng oras sapagkat wala namang magagawa ang laman.? (?Eat my flesh, but you?ll find it?s a waste of time??is that what Christ was saying? Hardly). Iyan ba ang ibig nilang sabihin sa pariralang ?hindi ito magagawa ng laman??

Sa katotohanan ay napakalaki ng nagawa ng laman o katawan ni Cristo. Kung walang magagawa ang laman ?flesh?, ang pagkakatawang tao ng Anak ng Diyos ay walang katuturan, walang katuturan ang pagkamatay at ang muling pagakabuhay ni Cristo. Kung ganito ang inyong paniniwala ?Kayo?y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya?(1 Corinto 15: 17).

Sa (Juan 6: 63) sa pariralang ?hindi ito magagawa ng laman?, ang tinutukoy dito ay ang paniniwala ng tao sa kanyang sariling kakayahan lamang. Ang kanyang mga pagkilos ay batay lamang sa sarili niyang kagustuhan at hindi nababatay sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Katulad ng pagsabihan ni Cristo ang mga Pariseo ng ganito: (Juan 8: 15-16) ?Humahatol kayo ayon sa paghatol ng tao; ngunit hindi ako humahatol kaninuman. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi ako at ang Amang nagsugo sa akin.?

Natural talaga sa tao na kapag humatol na hindi kaisa ang Diyos ay hindi mapagkakatiwalaan,--- subalit ang hatol ng Diyos ay palaging totoo.

Ang ibig bang sabihin, dapat ang pagkakaunawa ng mga disipulo ni Cristo, sa kanyang mga sinabi na ?Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay? ay isang simbolikong pananalita lamang? Walang nagbibigay ng ganitong pagpapakahulugan, maliban kung ikaw ay isang Pundamentalista upang mapabulaanan mo ang interpretasyon ng Katoliko sa Juan 6.

Sa (Juan 6: 63), ang salitang laman ?flesh? ay hindi ang sariling katawan o laman ni Cristo?maliwanag ang sinasabi sa Biblia. Subalit dahilan sa humahatol ang tao ayon sa kanyang sariling kaisipan at kakayahan lamang ?human level?, ang kanyang pagunawa ay nagiging taliwas sa tunay na kahulugan ng sinabi ni Cristo.

Ang pariralang ?Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu? ay hindi nangangahulugang ?Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay simboliko?. Kailanman ay hindi ginamit ang salitang Espiritu sa Biblia sa ganitong paraan. Ang ibig sabihin ng linyang sinabi ni Cristo ay mauunawaan lamang natin sa pamamagitan ng pananalig at sa kapangyarihan ng Espiritu at sa pagtawag ng Ama. (cf. Juan 6: 37, 44-45, 65).

Ito ay pinatotohanan ni Pablo sa (1 Corinto 10: 16) ?Hindi ba?t ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Cristo?" At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpipira-pirasó ay pakikinabang naman sa kanyang katawan. Napakalinaw ng sinasabi ng Biblia. Kapag tinanggap natin ang ?Eukaristia? kapag tayo ay nangumunyon ?communion? ay tunay na nakikibahagi tayo sa katawan at dugo ni Cristo. Ang Eukaristia ay hindi isang ordinaryong tinapay at hindi isang simbulo. Kita na ninyo, maging ang alagad ni Jesus na si Pablo ay kaisa ng Simbahang Katoliko sa tunay na kahulugan sa sinasabi ni Jesus tungkol sa pagkain ng kanyang katawan at dugo (Juan 6). Paano pabubulaanan ito ng mga Pundamentalista.

Kaya nga ang babala ni Pablo sa (1 Corinto 11: 27-29) ?Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon, kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili.?

Bakit ba isang napakaseryosong bagay na kailangan pang ika?y maging karapatdapat bago ka kumain ng tinapay at alak kung ito ay isang karaniwang tinapay at alak lamang! Ang sinabing ito ni Pablo ay magiging makabuluhan lamang kung ang tinapay at alak ay totoong nagiging katawan at dugo ni Cristo. (Paul?s comment makes sense only if the bread and wine became the real body and blood of Christ). Ang dalawang talalata na ito (1 Corinto 10: 16 at 1 Corinto 11: 27-29) ay napakatibay na patotoo sa sinasabi ni Cristo sa Juan 6 na dagling tumatapos sa argumentong ito. --- Tama ang pagkaunawa at ang Turo ng Simbahang Katoliko ?Catholic Teaching? sa Eukaristia.

Sino ba ang ating paniniwalaan. Ang Simbahang Katoliko, na tunay na Iglesya na itinatag ni Cristo na kaisa ang alagad ni Jesus na si Pablo sa pagpapatotoo sa Presensiya ni Cristo sa Eukaristia o ang mga Protestante na lumitaw lamang ng panahon ng repormasyon noong taong A.D.1500 at ng mga Pundamentalista na sumulpot lamang nitong mga 1980?s.

ANO BA ANG SINASABI NG MGA NAUNANG KRISTIYANO?

Ang wika ng mga anti-Katoliko, maging ang mga naunang Kristiyano anya ay ipinalagay nilang ang sinasabi sa Juan 6 ay isang simboliko lamang. Totoo ba ito ?is that so?? Tingnan natin kung ano ang itinuturo ng mga naunang Kristiyano. Marami tayong matutunan kung paano natin bibigyan ng tamang pakahulugan ang Biblia kung ating susuriin ang mga isinulat ng mga naunang Kristiyano.

Si Ignatius ng Antioquia na disipulo ni Apostol Juan ay ganito ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa mga taga Esmirna noong taong A.D. 110. ?doon sa mga taong ang pinanghahawakan ay ang kanilang maling opinyon na kaya sila hindi nakikibahagi sa pananalangin at sa pagtanggap ng Eukaristia ay sapagkat hindi nila tinatanggap na ang Eukaristia ay katawan ng ating tagapagligtas na si Jesu-Cristo, katawan na nagpakasakit at nagbuwis ng buhay dahilan sa ating mga kasalanan at sa kabutihan at kapangyarihan ng Ama ay muli siyang binuhay.? (6:2, 7:1)

Pagkalipas ng apatnapung taon ay ganito naman ang isinulat ni Justin Martin ?Hindi sa pamamagitan ng pangkaraniwang tinapay at inumin natin tinatanggap ito; at sapagkat si Jesu-Cristo na ating Tagapagligtas ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at ang katawan at dugo ni Jesu-Cristo ay inialay niya para sa ating kaligtasan na siya ring itinuro sa atin, ang pagkaing inihanda sa Eukaristia sa pamamagitan ng panalanging pang-Eukaristia na si Jesu-Cristo mismo ang nagtatag, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Jesu-Cristo, sa pamamagitan nito ay napakakain ang ating katawan at dugo......ng katawan at dugo ng nagkatawang tao na si Jesu-Cristo.? (First Apology 66:1-20)

Sa homilya ni Origen na sinulat niya noong taong A.D. 224 ay nagpapatunay sa Presensiya ni Jesus sa Eukaristia ?Real Presence?. ?Nais kong kayo ay mabigyan ng payo na may kalakip na halimbawa buhat sa inyong relihiyon. Nakagawian na ninyo ang makibahagi sa mga banal na misteryo, kaya alam na ninyo na kapag tinanggap ninyo ang Katawan ng Panginoon ay buong galang at buong ingat ang inyong gagawin upang walang matatapon o bahaging mawawala sa banal na regalong ito. Kayo ay may pananagutan kapag alinman sa bahagi nito ay mawala dahilan sa kawalang ingat.? (Homilies on Exodus 13:3).

Si Cyril ng Jerusalem, sa pagtuturo ng Katekismo noong kalagitnaan ng taong 300 ay ganito ang kanyang sinabi. ?Huwag ninyong ipalagay na ito ay isang simpleng tinapay at alak, sapagkat ang ipinahayag sa atin ni Cristo mismo ay ito ang kanyang katawan at dugo. Kung iba ang sinasabi ng inyong panlasa ay maging matatag ang inyong pananampalataya. Huwag ninyong hatulan ang bagay na ito sa pamamagitan ng inyong panlasa kundi sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, huwag magalinlangan subalit suriin ang sarili kung karapatdapat na tumanggap ng katawan at dugo ni Cristo? (Catechetical Discourses: Mystagogic 4:22:9).

Sa Homilia ni Theodore ng Mopsuestia ay wari bang ang kanyang kausap ay ang grupo ng mga Evangelikal at Pundamentalista sa kasalukuyang panahon natin sa ngayon. Ganito sinabi ni Theodore sa kanyang homilya. ?Nang ibinigay ni Cristo ang tinapay, hindi niya sinabi ?Ito ang simbulo ng aking katawan, kundi ?Ito ang aking katawan.? Ganon din kaliwanag ang kanyang sinabi ng ibigay niya ang saro. Hindi sinabi ni Cristo, Ito ang simbulo ng aking dugo, kundi ?Ito ang aking dugo?, sapagkat ang nais ni Cristo ay manalig tayo na ang tinanggap natin ay gracia at ang Banal na Espirito.

NAGKAKAISANG PATOTOO

Kahit ano pa ang kanilang sabihin, matibay na pinanaligan ng Simbahang Katoliko na literal ang sinasabi sa Juan 6. Katunayan ay walang tala ?record? simula noong unang siglo na may pagaalinlangan ang mga Kristiyano sa interpretasyon ng Katoliko sa Juan 6 at ito ay hindi nagbabago ?constant Catholic interpretation.? Walang kang makikitang dokumento na nagsasabing ang literal na interpretasyon ay salungat sapagkat ito ay tinatanggap na isang simbolikong pananalita lamang ?metaphorical accepted?. Samakatuwid ay haka-haka at imbento lamang ng mga Pundamentalista ang kanilang sinasabi na ?maging ang mga naunang Kristiyano ay naniniwalang isang simbolikong pananalita lamang ang sinasabi sa Juan 6.?

Bakit ang mga Pundamentalista at Ebangelikal ay hindi matanggap ito, gayong napakalinaw at madali namang maunawaan ang Juan 6. Para sa kanila, ang mga Sakramento ng Katoliko ay wala sa lugar sapagkat ang akala nila, ang ispiritwal na bagay ay hinahalinhan ng Katoliko ng materyal na bagay, kaya anya ito ay paglabag sa banal na plano ng Diyos. Karamihan sa mga Protestante, para sa kanila ang materyal ?matter? na bagay ay hindi dapat gamitin kundi dapat itong gapiin at iwasan.

Maaari nating sabihin at itanong sa mga Pundamentalista.--- Hiningi ba ng Dakilang Lumikha ?Creator? ang kanilang opinyon kung paano niya ihahatid ang kaligtasan ?salvation? sa sankatauhan? Dapat ay pinayuhan siya ng mga Pundamentalista na magisip ng ibang paraan. Huwag niyang pabayaan na marumihan ng materyal na bagay ang Espiritu. Subalit pinahintulutan ng Diyos ang mga materyal na bagay sapagkat siya ang lumikha nito. Hindi lamang kapahintulutan ang ibinigay ng Diyos na gamitin ang materyal na bagay ?matter? para sa kanyang ikaluluwalhati. Binigyan pa niya ito ng dangal ng magkaroon ng pisikal na anyo ang nagkatawang tao na si Cristo.--- Ngayon nakakasama natin siya. Siya ay sumasaatin at tayo naman ay sumasakanya sa tuwing kinakain natin ang kanyang katawan at dugo sa pamamagitan ng Banal na Eukaristia.

Labels: ,

posted by Bro. Terence @ 8:15 PM  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 
About Me

Name: Bro. Terence
Home: Sta. Maria, Bulacan, Philippines
About Me: pogi?
See my complete profile
Previous Post
Archives
Catholic Blog By the Priest and Deacon

Ad Maiorem Dei Gloriam - Fr. Patrick Fairbanks, SJ

Adam's Ale - Fr. Valencheck, Ohio

Amigos de Banica - Fr. O'Hare

Anamchara - Msgr. Eric R. Barr, Illinois

AtonementOnline - Fr. Christopher G. Phillips, Texas

Bangor to Bobbio - Fr. Seán Coyle, Philippines

Bear Witness to the Light - Fr. John L., Massachusetts

A Beggar for Love - Fr. Daren J. Zehnle, Illinois

Being is Good - Deacon Dana, Florida

Bekeh's Blog - Fr. Bekeh Utietiang

Bekeh's Homilies - Fr. Bekeh Utietiang

Bishop William Lori's Blog - Bishop William Lori, Connecticut

The Black Biretta - Padre Giovanni, Pennsylvania

Blessed is the Kingdom - Fr. Christian Mathis, Tennessee

Blog do Padre Luizinho - Fr. Luizinho, Brazil

Blog do Padre Roger Luis - Fr. Roger Luis, Brazil

Blog of Fr. Peter Leung - Fr. Peter Leung

Bonfire of the Vanities - Fr. Martin Fox, Ohio

Breaking the Word - Fr. Chris

The Bridge - Fr. Frank Majka, SJ, Wisconsin

Byzantine Ramblings - The Byzantine Rambler

Called by Name - Fr. Kyle Schnippel, Ohio

Cardinal Seán's Blog - Seán Cardinal O'Malley, Massachusetts

Caritas Christi Urget Nos - Fr. Pat Mulcahy, Illinois

A Cascade Catholic - Deacon Al Ardon, Washington

Catholic Spiritual Direction - Fr. John Bartunek, LC, New York

Catholic Under the Hood - Fr. Seraphim Beshoner

Catholic Vision - Fr. Andrew, South Dakota

Catholicism, Scholarship & Fun - Fr. James Lloyd, CSP, New York

Catholikos Diakonos - Deacon Scott Dodge, Utah

CFR Sudan Mission - Fr. Herald Joseph Brock, CFR, Sudan

Claretian Teaching Ministry - Fr. John Hampsch, CMF, California

Clerical Whispers - Sotto Voce, Ireland

Communio ~ Fr. Richard Healey - Fr. Richard Healey, Australia

A Concord Pastor Comments - ConcordPastor, Massachusetts

Confessionário dum Padre - Confessional, Portugal

CSVF Blog - Fr. Aquinas, OP, New York

CUSA Blog - Fr. Lawrence Jagdfeld, OFM

Da Mihi Animas - Padre Steve, New Jersey

De Fide Catholica - Fr. Laurent Demets, Arkansas

Deacon Dan Wright - Dan Wright, Texas

Deacon Tom Stonecipher - Tom Stonecipher, Georgia

Deacon Tony's Place - Deacon Tony, New York

The Deacon's Bench - Deacon Greg Kandra, New York

Deacon's Diary - Group

Deo Adiuvante - Fr. Leo McDowell, Montana

Diakonia - Deacon Patrick Kearns, California

Diario de Fray Nelson M. - Fr. Nelson Medina, Columbia

Diary of a Pilgrimage - Deacon Shawn Tunink, Illinois

Diary of a Rookie Priest - Fr. Mark Mossa, SJ

Discalced Carmelite Friars - Fr. Adam

Do Whatever He Tells You - Fr. Mitchell Zimmerman, Kansas

Dom Donald's Blog - Dom Donald, Scotland

Domine, da mihi hanc aquam! - Fr. Philip Powell, O.P. , Texas

Dominican History - Fr. John Frederick Hinnebusch, OP & Fr. Stephen Ryan, OP

Dominican Liturgy - Fr. Augustine Thompson, OP, Virginia

DominicanSingapore - Fr. David

Douloscross Web Journal - Deacon Harry Martin, California

Eloi's Voice - Fr. Rich Brensinger, Pennsylvania

Evening Devotions - Fr. Scott Bailey, C.SS.R., Massachusetts

Eyes of Faith - Fr. Larry Gearhart, Ohio

Father Anthony Ho - Fr. Anthony Ho, Canada

Father Bill Dinga's Blog - Father Bill Dinga

Father Dennis - Fr. Dennis, Iowa

Father Dylan's Sermons - Fr. Dylan James, England

Father Jim Chern's Blog - Fr. Jim Chern, New Jersey

Father Joe - Fr. Joe, Maryland

Father Ray's 'Other' Corner - Fr. Ray Suriani

Father Sullivan - Fr. Thomas Sullivan, Florida

A Few Simple Words - Fr. Bob, Washington, DC

Fiat Volvntas Tua - Fr. Joe, Philippines

Fire, Salt, and Light - Arthur Joseph, Canada

Followers of the Way - Deacon Jacob Maurer

Forest Murmurs - Fr. Michael Brown, UK

Fortuna's Fortune - Fr. Stan Fortuna

Fr. Bob's Corner - Fr. Bob MacDonald, Canada

Fr. Bosco Galli - Fr. Bosco Galli, UK

Fr. Brendan - Fr. Brendan Manson, California

Fr. Carmen Mele, Dominican Preacher - Fr. Carmen Mele, Texas

Fr. H. Paul - Fr. H. Paul Kim, Ohio

Fr. JC Maximilian's Homilies & Spiritual Reflections - Fr. JC Maximilian, New Jersey

Fr. Mildew - Fr. Michael Clifton, UK

Fr. Victor Brown's Catholic Daily Message - Fr. Victor Brown

Fr. West's Catholic Blog - Fr. Peter West, New York

Fred's Place - Fr. Ed Burns, Ohio

FRIARside Chats - Fr. Chuck Talley, OFM, California

Friends with Christ - Fr. Richard Aladics & Fr. Julian Green, UK

Gloria Olivae - Fr. Odon de Castro, Philippines

God's Word to Us - Fr. Dominic Canh Tran, SDB

Gone Walkabout - Fr. Jim McDermott, SJ, Australia

The Great Commandment - Fr. David Hudgens, Michigan

The Hermeneutic of Continuity - Fr. Tim Finigan, England

Hills of the North, Rejoice - Deacon Peter Simpson, Scotland (formerly The Deacon of Ham)

Holy Priesthood - Fr. Joel & Fr. Benjamin

Homilies and Reflections from Australia - Fr. John Speekman, Australia

Homilies of a Jesuit - The Jesuit

How Can I Keep from Singing? - Fr. Ernie Davis, Missouri

Husband, Father, Deacon, Man - Deacon Patrick, Colorado

I Am Not Ashamed of the Gospel - Deacon Steve, Michigan

I Love You! - Deacon Randy

In and Out of Season - Archbishop Angel Lagdameo, Philippines

Jamesaubrey - JamesAubrey, Oklahoma

Jesus Goes to Disney World - Fr. Austin Murphy, Maryland

Journal of God's Call - Fr. Christopher Rossman, Kansas

Kingmancatholic - Fr. James Weldon, Kansas

Laus Crucis - Fr. Paul Francis Spencer, CP, Scotland

Life's Crosses- Fr. Aloysius Ong, Singapore

Living Sacrifice - Fr. Christopher M. Mahar, Rhode Island

Lux Vera - Fr. David Thoroughgood, Australia

Mary, Our Mother - Totus Tuus and RomanCatholic Deacon

Mary's Anawim - Fr. Rick Heilman, Wisconsin

Me Monk. Me Meander - Fr. Stephanos, OSB

Mercy and Mary - Fr. John Larson, Washington D.C.

A Minor Friar - Friar Minor

Misericórdia e Verdade - Padre Reinaldo, Brazil

The Monastic Preacher - Prior Peter, OSB

Monks and Mermaids - Fr. David Bird, OSB, Peru

Monk's News - Fr. Kenneth, OSB, Missouri

My World - Fr. Phil, New Hampshire

Oasis of Peace: Mission to Iraq - MCITL: Meeting Christ in the Liturgy, Iraq

Omne Quod Spirat, Laudet Dominum! - Fr. Cory Sticha, Montana

One Monk of the Order of St. Benedict - Fr. Stephanos, OSB

Orthometer - Fr. Erik Richtsteig, Utah

Overheard in the Sacristy - Fr. L.W. Gonzales, Arizona

Owl of the Remove - The Owl of the Remove, Vermont

Padre Antonio Aguiar - Fr. Antonio Aguiar, Brazil

Padre Cleidimar - Fr. Cleidimar Moreira, Brazil

Pan de la Semana - Fr. Vitaliano Chito Dimaranan, SDB, Philippines

Parish the Thought - Fr. Bud Pelletier, Arizona

Per Agrum Ad Sacrum - Fr. Vitaliano Chito Dimaranan, SDB, Philippines

Peregrinus - Pilgrim On, California

Prayer on the Hill - Fr. Milton E. Jordan, Washington, DC

Priest - Fr. Jessie Somosierra, Jr., Philippines

A Priestly Commentary - Fr. V, Massachusetts

Printed as Preached - Fr. Cávana Wallace, California

Prior's Blog - Prior Peter, OSB, Illinois

Prophetic Fraternal Franciscan - Fr. Kim Studwell, OFM, Wisconsin

Quod Scripsit - Eques

Rationabile Obsequium - FrB

Rev Fr. Bosco's Space - Fr. Bosco, UK

RevRobJack.com - Fr. Rob Jack, Ohio

Rifugio San Gaspare - Fr. Jeffrey Keyes C.PP.S., California

Roman Miscellany - Fr. Nicholas Schofield, England

The Sacred Congregation of Rites - Scranton Priest

Scriptural Reflections - Fr. Bert, SM

Seek His Face - Fr. Ronald Check, Pennsylvania

Servant and Steward - Fr. Daren Zehnle, Illinois

A Shepherd's Voice - Fr. John Molloy, California

Shouts in the Piazza - Guy Sylvester, New Jersey

The Speakin' Deacon - Deacon John, Kentucky

Spes Unica - Fr. Stephen, CSC

Spiritual Friendship - Fr. Antonio, Lebanon

The Splendor of the Church - Fr. Abe, CRS, Philippines

St. Andrew Q&A - Fr. Greg

St. Marie's Gem - Fr. Francis Wadsworth

St. Mary Magdalen, Brighton, UK - Fr. Ray Blake, UK

St. Michael's Cyber Parish - Fr. James Proffitt, Maryland

St. Vincent Archabbey Vocations - Fr. Fred Byrne, OSB, Pennsylvania

Standing on my Head - Fr. Dwight Longenecker, South Carolina

The Sunday Homily - Fr. James Farfaglia, Texas

There is an Appointed Time for Everything... - Fr. James Willard Northrop, Washington

Thoughts from the Lune Valley - Fr. Paul Harrison, UK

Thrown Back - Fr. Rob Johansen, Michigan

Thy Nose to the Marble - Fr. Christopher Decker

To Find Fruit - Paul D. Panaretos, SJ, Ohio

The Truth Will Make You Free - Fr. Robert Connor, New York

Two Edge Talk - Deacon Tim & Cyndi

The Ultramontanist - Padre Paulus, Washington, DC

viewpoints - Archbishop Oscar Cruz, Philippines

Virtual Retreat - Fr. Rory Pitstick, SSL, Washington

Vita Mea - Fr. Dennis, Indiana

Vocations Views - Fr. Todd J. Petersen, Minnesota

Vultus Christi - Fr. Mark Daniel Kirby, O.Cist.

weCatholic.org - Deacon Patrick, Colorado

What Does the Prayer Really Say? - Fr. John Zuhlsdorf

White Around the Collar - Fr. Dana Christensen, South Dakota

Word Incarnate - Abbot Joseph, California

Young Fogeys - Fr. Jay Toborowsky, New Jersey

2000 Stories - Fr. Thomas Dowd, Canada (formerly Waiting in Joyful Hope)

21st Century Catholic - Deacon Jacob Maurer, Washington

Catholic Blog By the Lay and Religious

Ad Saeculum - Br. Robert, OP

Air Maria - Franciscan Friars of the Immaculate, Connecticut

All Roads Lead to Rome! - Br. Tom, New York

An Ambassador for Christ - Br. Christopher Gaffrey, Italy

Amy Hereford, CSJ - Amy Hereford, CSJ, Belgium

Anchorhold for Jesus: Ireland - A Nun, Ireland

BayaThread - Baya Clare, CSJ, Minnesota

Best Catholic Books - Sr. Julia, Louisiana

Bloggin' Friar at franciscans.org - Friar Matt

Blogging Brother Brian - Br. Brian, Texas

Br. Michael-Godfrey's Prayer - Br. Michael-Godfrey

Bukas Palad - Adrian Danker, SJ, Philippines

Caritas Christi Urget Nos! - Sr. Cora

Carmelitana - Paul Chandler, Italy

Carmelite Sisters

Caught Up in God

Chronicles of the Daily Grind - Brodiz, Philippines

Cistercian Vocation - Sr. Eleanor, Ireland

The City and the World - Joe Koczera, SJ, New York

Colophon: A Monastery Blog - Holy Trinity Monastery, UK

Contemplative Horizon - Contemplative Woman

Crux of the Matter - Amy L. Cavender, CSC, Indiana

Colwich Novitiate - Noviceship, England

Crying Out in the Wilderness - Richard Beebe, SJ, Michigan

CSJ Novitiate - Group

Day by Day - Sr. Lynn, Missouri

Deo Gratia - Nader's Blog - Nader Ata, Texas

The Digital Nun - Sister Judy Connor, CDP

Discover God in the Everyday. With us. - Ferdinand Benedictines, Indiana

Dominican Cooperator Brother - Br. Paul, OP, Missouri

Dominican Sisters of Blauvelt - Dominican Sisters, New York

Franciscan Footprints - Sr. Veronica

Franciscan Life - Sr. Ann Marie, Pennsylvania

Franciscan Musings - Rashfriar, Washington, DC

Franciscan Sisters of Christian Charity - Group

A Friar Style? - Freddie

From Marbury's Hilltop - St. Jude Monastery, Alabama

Happynun Thinks Aloud - Happynun

Hell Burns - Sr. Helena Burns, Chicago

Hope-Full Signs - Sr. Judith, New Jersey

IHM Calling - Sister Mary Bea, Michigan

In the Shadow of His Wings - Passionist Nuns, Kentucky

The Itinerant's Path - Br. Vincent J. Celeste, FMS, Philippines

A Jesuit's Journey - Ryan Duns, SJ

The Journey - Sr. Paulina Quinn, OP

Kicking and Screaming - Tom Gibbons, CSP

La Paz de Susan - Susan Dewitt, CSJP, Washington

The Last Brother? Not if I Can Help It! - Br. James Hayes, England

Life at the Convent - Sr. Mary Lou, Minnesota

Life at the Monastery of St. Gertrude

The Life of a New Sister - Sr. Nicole Trahan, Texas

Life on Lotus Lane - Dominican Nuns, Texas

Light through Stained-Glass Windows - Susan Doubet, OSB

Little Portion Hermitage - Friar Rex, Maine

Live Jesus! - a Visitation Nun, Washington D. C.

Living the Zeal of Benedict - Marilyn Schauble, OSB, Pennsylvania

Meg Funk - Sr. Meg Funk, Indiana

Monastery Podcast - Benedictine Sisters of Perpetual Adoration

Monastic Moments - Sr. Patricia, Washington

Monastic Musings - Edith, OSB, Minnesota

Monastics on a Journey - Sister Vicki Ix, OSB, Virginia

Moniales - Dominican Nuns, New Jersey

Monks on a Mission - Monks of Schuyler, Nebraska

Musings of a Discerning Woman - Susan Rose Francois, CSJP, New Jersey

My Movies - Sr. Rose Pacatte, FSP, California

Notes from Stillsong Hermitage - Sister Laurel M. O'Neal, Erem Dio, California

Nunblog - Sr. Anne FSP, Illinois

NunEssential - Sr. MJ

A Nun's Life - Julie Vieira, IHM

Nunsuch - Sandy Yost, CSJ, Michigan

On a PENsive Mood - Br. Donnie Duchin Duya, SDB, Philippines

One Mind and Heart Intent Upon God - West Coast Augustianians

"Open Wide the Doors to Christ!" - Sr. Marianne Lorraine Trouve FSP, Massachusetts

OPreach - Sr. Pat Farrell, OP, California

Other than Being - Br. Thomas Gricoski, OSB, Indiana

The Passionist Charism - Passionistcharism, Australia

Pause for Prayer - Sr. Janet

PR Woman for Christ - Sister Mary Peter

Reflections of an RSCJ - Helen Rosenthal, RSCJ, Florida

Religious Life Rocks! - Sr. Katy, Wisconsin

Renungan Dan Inspirasi Harian - Reynaldo Fulgentio Tardelly, S.X., Indonesia

Running the Race of Life - Jonathan St. Andre

The School Sisters of St. Francis - Sr. Mary Michael and Sr. Maryana, Texas

Sister Christer - Sr. Christine Wilcox OP, California

Sisters of the Gospel of Life - Sr. Andrea & Sr. Roseann

Sisters of the Holy Family's Web Log - Sisters of the Holy Family, California

"So That in All Things...God May Be Glorified" - Sr. Nicolette Etienne, OSB, Indiana

A Space for Seeking and Deepening - Sr. Margaret Kerry

Sub Tuum - Br. Stephen, O.Cist., Wisconsin

Subiaco Abbey - Monks of Subiaco, Arkansas

The Story of a Vocation/La Historia de una Vocación - Sr. Helga, Texas

Take with You Words - Sr. Genevieve Glen, OSB and Edith, OSB

Theology of the Body - Sr. Anne, Illinois

Under a Chindolea - Markel, SJ & Mason Slidell

A Vow of Conversation - Macrina Walker, OCSO, Netherlands

Within and Beyond - Dom Lawrence, OSB, New Mexico

Witness Christ: Walking through Life with God - Luuk Dominiek Jansen, OP, Ireland

1 Franciscan Way - 1 Franciscan Way, Illinois

100% Katolikong Pinoy- Kuya Francis

©2009 Catholic Fidei, created by Br. Terence... for the greater glory of God...or email me at terence_pogi_cute@yahoo.com