CatholicFidei

Catholic Teaching in the Light of the Saints...

 

 Topics  Summa   Catholic Encyclopedia  Vatican   Join us in Friendster

 Catholic Library    WikiPedia    Classical Library  

 
Welcome

Just how well do you know your religion? Most of us like to think that we do. Older readers will remember learning the Penny Catechism, question by question, by heart. But memories can fade. Younger readers are closer to the time of their religious education, but was it as thorough as in the old days? Everyone is freely to ask questions... And try also to depend our Catholic Faith...

--------------

Gregorian Chant is the Best... Almost 1500 years old... The only official sacred music of the Catholic Church...

Listen to it...

other things 
this is open
Videos 

Life of Mother Theresa

Sa Canvas ng Lipunan

MercyMe - God With Us

Mga Bata ng Padre Noval

Part 1

part 2

part 3

Mentally Disturbed...

part 1

part 2

part 3

Library

Vatican Documents

The Bible

The Catechism of the Catholic Church

Code of the Canon Law

II Vatican Council

Jubilee 2000
----------------------------

PAPAL ARCHIEVE

Benedict XVI

John Paul II

John Paul I

Paul XVI

John XXIII

Pius XII

Pius XI

Benedict XV

Pius X

Leo XIII

---

SantaMissa.org

 

--

Doctors of the Church

St. Albert 11/15

St. Alphonsus Liguori 8/1

St. Ambrose 12/7

St. Anselm 4/21

St. Anthony of Padua 6/13

St. Athanasius 5/2

St. Augustine 8/28

St. Basil 1/2

St. Bede, the Venerable 5/25

St. Bernard of Clairvaux 8/20

St. Bonaventure 7/15

St. Catherine of Siena 4/29

St. Cyril of Alexandria 6/27

St. Cyril of Jerusalem 3/18

St. Ephraem of Syria 6/9

St. Francis de Sales 1/24

St. Gregory Nazianzus 1/2

St. Gregory the Great 9/3

St. Hilary of Poitiers 1/13

St. Isidore 4/4

St. Jerome 9/30

St. John Chrysostom 9/13

St. John Damascene 12/4

St. John of the Cross 12/14

St. Lawrence of Brindisi 7/21

St. Leo the Great 11/10

St. Peter Canisius 12/21

St. Peter Chrysologus 7/30

St. Peter Damian 2/21

St. Robert Bellarmine 9/17

St. Teresa of Avila 10/15

St. Therese of Lisieux 10/1

St. Thomas Aquinas 1/28

Catholic Link and Download

For Vocation

Bokasyon atbp

Pinoy Catholic Blog

Catholic sites

Catholic Blog

Free PDF Download 

Catechism of the Catholic Church

Compendium of CCC

Catholic Encyclopedia- Jubilee Volume wojtyla

Knights of the Altar

Lapierre Gregorian Chant Accompaniment

Text Book of Gregorian Chant
--------------------

St. Thomas of Aquinas

Summa Theologica
Contra Gentiles
Catena Aurea (Gospel 0f Mark)
Catena Aurea (gospel of Matthew)
De ente et essentia
On Being and essence
The Eternity of the World
Catechetical Instruction

Eusebius- Church History

St. John of Damascus- Exposition of Faith

St. John Chrysostom

on the priesthood
Homilies on the Acts
Homilies on Corinthians
Homilies on the Gospel of John
Homilies on Various Epistles

St. Augustine
City of God and Christian Doctrine
Exposition on the books of Psalms
Homilies on the Gospel of John
on the Holy Trinity
Sermon on the Mount
The Confessions
The harmony of the Gospels
The Enchiridion

St. Bernard of Clairvaux -on Loving God

St. Catherine of Sienna- on Dialogue

St. Francis de Sales - Treatise on the love of God

St. Ignatius of Loyola- Spiritual Exercises

St. John of the cross
A spiritual Canticles of the Soul
Ascent on the mount carmel
Dark Night  of the Soul
The Living Flame of Love

St. Justin
first apology
second apology

St. Theresa of Avila
The Life of Theresa of Jesus
The Way of Perfection

St. Therese of Lisieux
the Autobiography
Counsels and Reminiscences

Tertullian
On the Treatise of Soul
Against All Heresies
An Answer to the Jews
On the Flesh of Christ
On the resurrection of the flesh
The Apology

Bl. Anna Katharina Emmerick- The Dolorous Passion of our Lord jesus Christ

Thomas A Kempis- The Imitation of Christ

Maria, Ina ng Diyos
Sunday, March 22, 2009


ika-8 Setyembre, ang kaarawan ni Maria na ating ina. Bilang paggunita sa minamahal nating "Mama," isang pagpapaliwanag ang ililimbag ng Pinoy Katoliko ukol sa titulo o katawagan kay Maria ng mga Katoliko na "Ina ng Diyos."

Hindi iba na magulat at kung minsan pa nga ay mangilabot ang ibang pananampalatayang Kristiyano sa pagtawag ng mga Katoliko kay Maria ng Ina ng Diyos. Tulad ng akdang ito ng isa pang Pinoy na blogger na nagsabing "God has not beginning nor end, therefore, He DOES NOT HAVE A MOTHER!" (Ang Diyos ay walang simula at hangganan, sumakatuwid WALA SIYANG INA!).

Ang ganitong mga reaksiyon ay nanggagaling sa hindi tamang pagkakaintindi ng ibang pananampalataya sa pundasyon ng gawaing Katoliko na ito. Inaakala ng iba na ating inilalagay si Maria bilang mas mataas sa Diyos--- ito ay malayo sa pananampalatayang Katoliko. Makakatulong kung tayo mismong mga Katoliko ay may malalim na pag-unawa sa ating pagmamahal kay Maria, upang mas mahusay natin itong maipaliwanag sa iba.

Ang Diyos ay Nagkatawang-tao

Tandaan ng ang mga Katoliko ay naniniwala sa inkarnasyon, o ang pagkakatawang-tao ng Diyos kay Hesus. Paano nasabi ng mga Katoliko na ang Panginoon ay nagkatawang-tao? Ilang bahagi ng Biblia ang nagpapatunay nito. Halimbawa, ninais ng mga Hudyo na patayin si Hesus dahil naiintindihan nila ang implikasyon ng Kanyang mga winiwika. "Dahil dito ay lalo ngang naghanap ng pagkakataon ang mga Judio na patayin siya. Ito ay sapagkat hindi lamang niya nilabag ang araw ng Sabat kundi tinawag pa niyang sariling Ama ang Diyos, na ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos." Juan 5:18

Si San Tomas, matapos ang muling pagkabuhay, ay lubos na naunawaan ang implikasyon nito. "Sumagot si Tomas at sinabi sa kaniya: Aking Panginoon at aking Diyos." Juan 20:28.

Ito rin ay isang bagay na ipinaliwanag ni San Pablo sa unang mga Kristiyano. "Bagaman siya [Hesus] ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kaniyang pagiging kapantay ng Diyos." Mga Taga-Filipos 2:6

Sapagkat iisa lamang ang Diyos, isang malaking kahangalan na tawagin ni Hesus ang Kanyang sarili bilang Diyos, o kaya ay kapantay ng Diyos. Ang tangi lamang paliwanag na hindi nag-sisinungaling si Hesus sa kanyang winika (at hindi niya nilinaw ang pananaw ng mga Hudyo, ni San Tomas o ni San Pablo) ay ang pagiging Diyos ni Hesus. Bagamat ito ay isang bagay na mahirap lubos na maunawaan ng isip ng tao, ito ay misteryong di imposible para sa Diyos---na ang Anak at Ama ay iisa.

Ang misteryo ng inkarnasyon ay nagsasabi sa atin ng isang mahalagang bagay: na si Hesus ay(1)totoong Diyos at (2)totoong tao.

Bakit ito kinailangan pang gawin ng Panginoon? Ang misteryong ito ay bukal ng ating pag-asa. Ang inkarnasyon ay isang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang ating kasaysayan ng kaligtasan ay umiikot sa katotohanan na sa pagmamahal sa atin ng Diyos, inihandog Niya ang Kanyang nag-iisang Anak, upang iligtas ang sanlibutan. Sa katawan ng isang tao na nasasaktan at napapagod, dinala ng Panginoon ang kabayaran para sa lahat ng ating mga kasalanan. Minodelo ng Diyos mismo na Siya ay ang pinakadakilang pag-ibig. Isang pag-ibig na "Wala nang hihigit pa....na mag-alay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan." Juan 15:13 (Maaaring basahin din ang akdang ito ng Pinoy Katoliko ukol sa pag-ibig ng Diyos.

Ang Pagiging Ina ni Hesus ni Maria

Kung si Hesus at totoong Diyos at totoong tao, saan nagmula ang Kanyang pagka-Diyos at pagka-tao?

Ang pagka-Diyos ni Hesus ay galing lamang sa Diyos Ama. Si Maria, tulad nating lahat ay isa lamang nilikha ng Panginoon, at alinsunod sa kagustuhan ng Ama. Tandaan na hinding-hindi sinasabi ng Katoliko na kay Maria nagmula ang pagiging Diyos! Hindi mas mataas si Maria sa Diyos, at kung mababasa ninyo ang Magnificat ni Maria (Lucas 1:46-55), malinaw na si Maria mismo ang nagsabi na siya'y isa lamang "alipin na nilingap ng Panginoon."

Ngunit ang pagkatao ni Hesus ay galing kay Maria. Siya ang nagsilang sa Kanya kasama ng Espiritu Santo. Bakit kailangan na dumaan pa sa isang tao si Hesus, bakit di na lang Siya basta isinugo? Sapagkat ang Panginoon ay nagnais magkatawang-tao, at si Maria ang nagbigay sa Kanya ng Kanyang laman.

Hindi lang biolohikal ang pagka-ina ni Maria kay Hesus kung hindi sa puso na rin. Hindi ba't si Maria ang nagpalaki kay Hesus kasama si San Jose, ang nagturo kay Hesus magsalita at lumakad, ang umiyak kasama Niya sa kapalaran ni Hesus?

Kung Si Hesus ay totoong Diyos at si Maria ay totoong ina ni Hesus, hindi ba marapat lamang na tawagin si Maria na Ina ng Diyos?

May ibang nagsasabi na bakit hindi na lang linawin na si Maria ay ina lamng ng tao na Hesus at di ng Hesus na Diyos? Maganda ang kasagutan ni James Cardinal Gibbons, dating Arsobispo ng Baltimore, sa kanyang aklat na "The Faith of Our Fathers" (Ang Pananampalataya ng ating mga Ama). Ginamit ni Arsobispo Gibbons ang ating relasyon sa ating sariling ina upang linawin ang konsepto na pagkaganap ng pagiging isang ina. Sinabi niya na na hindi naman natural na ipinaghihiwalay ang ina ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Bagamat ang ating kaluluwa ay galing sa Diyos---at ang ating katawan lamang ang mula sa ating mga ina, hindi natin ipinagkakait sa ating ina ang kaganapan ng kanyang pagka-ina. Kung gayon, bakit natin ipagkakait kay Maria ang kanyang pagka-ina ni Hesus?

Tamang Pagka-unawa

Hinihikayat ang lahat sa tamang pag-unawa ng turo at gawi na ito ng Iglesia Katolika. Sabi nga ng Katesismo para sa mga Pilipinong Katoliko ang "Santa Maria, Ina ng Diyos" sa Aba Ginoong Maria ay nagpapatunay "na hindi isang "diyos" si Maria, kung hindi ang kanyang Anak ay Tunay na Diyos."(CBCP 2000,520),

Labels:

posted by Bro. Terence @ 8:16 PM  
0 Comments:

Post a Comment

<< Home
 
About Me

Name: Bro. Terence
Home: Sta. Maria, Bulacan, Philippines
About Me: pogi?
See my complete profile
Previous Post
Archives
Catholic Blog By the Priest and Deacon

Ad Maiorem Dei Gloriam - Fr. Patrick Fairbanks, SJ

Adam's Ale - Fr. Valencheck, Ohio

Amigos de Banica - Fr. O'Hare

Anamchara - Msgr. Eric R. Barr, Illinois

AtonementOnline - Fr. Christopher G. Phillips, Texas

Bangor to Bobbio - Fr. Seán Coyle, Philippines

Bear Witness to the Light - Fr. John L., Massachusetts

A Beggar for Love - Fr. Daren J. Zehnle, Illinois

Being is Good - Deacon Dana, Florida

Bekeh's Blog - Fr. Bekeh Utietiang

Bekeh's Homilies - Fr. Bekeh Utietiang

Bishop William Lori's Blog - Bishop William Lori, Connecticut

The Black Biretta - Padre Giovanni, Pennsylvania

Blessed is the Kingdom - Fr. Christian Mathis, Tennessee

Blog do Padre Luizinho - Fr. Luizinho, Brazil

Blog do Padre Roger Luis - Fr. Roger Luis, Brazil

Blog of Fr. Peter Leung - Fr. Peter Leung

Bonfire of the Vanities - Fr. Martin Fox, Ohio

Breaking the Word - Fr. Chris

The Bridge - Fr. Frank Majka, SJ, Wisconsin

Byzantine Ramblings - The Byzantine Rambler

Called by Name - Fr. Kyle Schnippel, Ohio

Cardinal Seán's Blog - Seán Cardinal O'Malley, Massachusetts

Caritas Christi Urget Nos - Fr. Pat Mulcahy, Illinois

A Cascade Catholic - Deacon Al Ardon, Washington

Catholic Spiritual Direction - Fr. John Bartunek, LC, New York

Catholic Under the Hood - Fr. Seraphim Beshoner

Catholic Vision - Fr. Andrew, South Dakota

Catholicism, Scholarship & Fun - Fr. James Lloyd, CSP, New York

Catholikos Diakonos - Deacon Scott Dodge, Utah

CFR Sudan Mission - Fr. Herald Joseph Brock, CFR, Sudan

Claretian Teaching Ministry - Fr. John Hampsch, CMF, California

Clerical Whispers - Sotto Voce, Ireland

Communio ~ Fr. Richard Healey - Fr. Richard Healey, Australia

A Concord Pastor Comments - ConcordPastor, Massachusetts

Confessionário dum Padre - Confessional, Portugal

CSVF Blog - Fr. Aquinas, OP, New York

CUSA Blog - Fr. Lawrence Jagdfeld, OFM

Da Mihi Animas - Padre Steve, New Jersey

De Fide Catholica - Fr. Laurent Demets, Arkansas

Deacon Dan Wright - Dan Wright, Texas

Deacon Tom Stonecipher - Tom Stonecipher, Georgia

Deacon Tony's Place - Deacon Tony, New York

The Deacon's Bench - Deacon Greg Kandra, New York

Deacon's Diary - Group

Deo Adiuvante - Fr. Leo McDowell, Montana

Diakonia - Deacon Patrick Kearns, California

Diario de Fray Nelson M. - Fr. Nelson Medina, Columbia

Diary of a Pilgrimage - Deacon Shawn Tunink, Illinois

Diary of a Rookie Priest - Fr. Mark Mossa, SJ

Discalced Carmelite Friars - Fr. Adam

Do Whatever He Tells You - Fr. Mitchell Zimmerman, Kansas

Dom Donald's Blog - Dom Donald, Scotland

Domine, da mihi hanc aquam! - Fr. Philip Powell, O.P. , Texas

Dominican History - Fr. John Frederick Hinnebusch, OP & Fr. Stephen Ryan, OP

Dominican Liturgy - Fr. Augustine Thompson, OP, Virginia

DominicanSingapore - Fr. David

Douloscross Web Journal - Deacon Harry Martin, California

Eloi's Voice - Fr. Rich Brensinger, Pennsylvania

Evening Devotions - Fr. Scott Bailey, C.SS.R., Massachusetts

Eyes of Faith - Fr. Larry Gearhart, Ohio

Father Anthony Ho - Fr. Anthony Ho, Canada

Father Bill Dinga's Blog - Father Bill Dinga

Father Dennis - Fr. Dennis, Iowa

Father Dylan's Sermons - Fr. Dylan James, England

Father Jim Chern's Blog - Fr. Jim Chern, New Jersey

Father Joe - Fr. Joe, Maryland

Father Ray's 'Other' Corner - Fr. Ray Suriani

Father Sullivan - Fr. Thomas Sullivan, Florida

A Few Simple Words - Fr. Bob, Washington, DC

Fiat Volvntas Tua - Fr. Joe, Philippines

Fire, Salt, and Light - Arthur Joseph, Canada

Followers of the Way - Deacon Jacob Maurer

Forest Murmurs - Fr. Michael Brown, UK

Fortuna's Fortune - Fr. Stan Fortuna

Fr. Bob's Corner - Fr. Bob MacDonald, Canada

Fr. Bosco Galli - Fr. Bosco Galli, UK

Fr. Brendan - Fr. Brendan Manson, California

Fr. Carmen Mele, Dominican Preacher - Fr. Carmen Mele, Texas

Fr. H. Paul - Fr. H. Paul Kim, Ohio

Fr. JC Maximilian's Homilies & Spiritual Reflections - Fr. JC Maximilian, New Jersey

Fr. Mildew - Fr. Michael Clifton, UK

Fr. Victor Brown's Catholic Daily Message - Fr. Victor Brown

Fr. West's Catholic Blog - Fr. Peter West, New York

Fred's Place - Fr. Ed Burns, Ohio

FRIARside Chats - Fr. Chuck Talley, OFM, California

Friends with Christ - Fr. Richard Aladics & Fr. Julian Green, UK

Gloria Olivae - Fr. Odon de Castro, Philippines

God's Word to Us - Fr. Dominic Canh Tran, SDB

Gone Walkabout - Fr. Jim McDermott, SJ, Australia

The Great Commandment - Fr. David Hudgens, Michigan

The Hermeneutic of Continuity - Fr. Tim Finigan, England

Hills of the North, Rejoice - Deacon Peter Simpson, Scotland (formerly The Deacon of Ham)

Holy Priesthood - Fr. Joel & Fr. Benjamin

Homilies and Reflections from Australia - Fr. John Speekman, Australia

Homilies of a Jesuit - The Jesuit

How Can I Keep from Singing? - Fr. Ernie Davis, Missouri

Husband, Father, Deacon, Man - Deacon Patrick, Colorado

I Am Not Ashamed of the Gospel - Deacon Steve, Michigan

I Love You! - Deacon Randy

In and Out of Season - Archbishop Angel Lagdameo, Philippines

Jamesaubrey - JamesAubrey, Oklahoma

Jesus Goes to Disney World - Fr. Austin Murphy, Maryland

Journal of God's Call - Fr. Christopher Rossman, Kansas

Kingmancatholic - Fr. James Weldon, Kansas

Laus Crucis - Fr. Paul Francis Spencer, CP, Scotland

Life's Crosses- Fr. Aloysius Ong, Singapore

Living Sacrifice - Fr. Christopher M. Mahar, Rhode Island

Lux Vera - Fr. David Thoroughgood, Australia

Mary, Our Mother - Totus Tuus and RomanCatholic Deacon

Mary's Anawim - Fr. Rick Heilman, Wisconsin

Me Monk. Me Meander - Fr. Stephanos, OSB

Mercy and Mary - Fr. John Larson, Washington D.C.

A Minor Friar - Friar Minor

Misericórdia e Verdade - Padre Reinaldo, Brazil

The Monastic Preacher - Prior Peter, OSB

Monks and Mermaids - Fr. David Bird, OSB, Peru

Monk's News - Fr. Kenneth, OSB, Missouri

My World - Fr. Phil, New Hampshire

Oasis of Peace: Mission to Iraq - MCITL: Meeting Christ in the Liturgy, Iraq

Omne Quod Spirat, Laudet Dominum! - Fr. Cory Sticha, Montana

One Monk of the Order of St. Benedict - Fr. Stephanos, OSB

Orthometer - Fr. Erik Richtsteig, Utah

Overheard in the Sacristy - Fr. L.W. Gonzales, Arizona

Owl of the Remove - The Owl of the Remove, Vermont

Padre Antonio Aguiar - Fr. Antonio Aguiar, Brazil

Padre Cleidimar - Fr. Cleidimar Moreira, Brazil

Pan de la Semana - Fr. Vitaliano Chito Dimaranan, SDB, Philippines

Parish the Thought - Fr. Bud Pelletier, Arizona

Per Agrum Ad Sacrum - Fr. Vitaliano Chito Dimaranan, SDB, Philippines

Peregrinus - Pilgrim On, California

Prayer on the Hill - Fr. Milton E. Jordan, Washington, DC

Priest - Fr. Jessie Somosierra, Jr., Philippines

A Priestly Commentary - Fr. V, Massachusetts

Printed as Preached - Fr. Cávana Wallace, California

Prior's Blog - Prior Peter, OSB, Illinois

Prophetic Fraternal Franciscan - Fr. Kim Studwell, OFM, Wisconsin

Quod Scripsit - Eques

Rationabile Obsequium - FrB

Rev Fr. Bosco's Space - Fr. Bosco, UK

RevRobJack.com - Fr. Rob Jack, Ohio

Rifugio San Gaspare - Fr. Jeffrey Keyes C.PP.S., California

Roman Miscellany - Fr. Nicholas Schofield, England

The Sacred Congregation of Rites - Scranton Priest

Scriptural Reflections - Fr. Bert, SM

Seek His Face - Fr. Ronald Check, Pennsylvania

Servant and Steward - Fr. Daren Zehnle, Illinois

A Shepherd's Voice - Fr. John Molloy, California

Shouts in the Piazza - Guy Sylvester, New Jersey

The Speakin' Deacon - Deacon John, Kentucky

Spes Unica - Fr. Stephen, CSC

Spiritual Friendship - Fr. Antonio, Lebanon

The Splendor of the Church - Fr. Abe, CRS, Philippines

St. Andrew Q&A - Fr. Greg

St. Marie's Gem - Fr. Francis Wadsworth

St. Mary Magdalen, Brighton, UK - Fr. Ray Blake, UK

St. Michael's Cyber Parish - Fr. James Proffitt, Maryland

St. Vincent Archabbey Vocations - Fr. Fred Byrne, OSB, Pennsylvania

Standing on my Head - Fr. Dwight Longenecker, South Carolina

The Sunday Homily - Fr. James Farfaglia, Texas

There is an Appointed Time for Everything... - Fr. James Willard Northrop, Washington

Thoughts from the Lune Valley - Fr. Paul Harrison, UK

Thrown Back - Fr. Rob Johansen, Michigan

Thy Nose to the Marble - Fr. Christopher Decker

To Find Fruit - Paul D. Panaretos, SJ, Ohio

The Truth Will Make You Free - Fr. Robert Connor, New York

Two Edge Talk - Deacon Tim & Cyndi

The Ultramontanist - Padre Paulus, Washington, DC

viewpoints - Archbishop Oscar Cruz, Philippines

Virtual Retreat - Fr. Rory Pitstick, SSL, Washington

Vita Mea - Fr. Dennis, Indiana

Vocations Views - Fr. Todd J. Petersen, Minnesota

Vultus Christi - Fr. Mark Daniel Kirby, O.Cist.

weCatholic.org - Deacon Patrick, Colorado

What Does the Prayer Really Say? - Fr. John Zuhlsdorf

White Around the Collar - Fr. Dana Christensen, South Dakota

Word Incarnate - Abbot Joseph, California

Young Fogeys - Fr. Jay Toborowsky, New Jersey

2000 Stories - Fr. Thomas Dowd, Canada (formerly Waiting in Joyful Hope)

21st Century Catholic - Deacon Jacob Maurer, Washington

Catholic Blog By the Lay and Religious

Ad Saeculum - Br. Robert, OP

Air Maria - Franciscan Friars of the Immaculate, Connecticut

All Roads Lead to Rome! - Br. Tom, New York

An Ambassador for Christ - Br. Christopher Gaffrey, Italy

Amy Hereford, CSJ - Amy Hereford, CSJ, Belgium

Anchorhold for Jesus: Ireland - A Nun, Ireland

BayaThread - Baya Clare, CSJ, Minnesota

Best Catholic Books - Sr. Julia, Louisiana

Bloggin' Friar at franciscans.org - Friar Matt

Blogging Brother Brian - Br. Brian, Texas

Br. Michael-Godfrey's Prayer - Br. Michael-Godfrey

Bukas Palad - Adrian Danker, SJ, Philippines

Caritas Christi Urget Nos! - Sr. Cora

Carmelitana - Paul Chandler, Italy

Carmelite Sisters

Caught Up in God

Chronicles of the Daily Grind - Brodiz, Philippines

Cistercian Vocation - Sr. Eleanor, Ireland

The City and the World - Joe Koczera, SJ, New York

Colophon: A Monastery Blog - Holy Trinity Monastery, UK

Contemplative Horizon - Contemplative Woman

Crux of the Matter - Amy L. Cavender, CSC, Indiana

Colwich Novitiate - Noviceship, England

Crying Out in the Wilderness - Richard Beebe, SJ, Michigan

CSJ Novitiate - Group

Day by Day - Sr. Lynn, Missouri

Deo Gratia - Nader's Blog - Nader Ata, Texas

The Digital Nun - Sister Judy Connor, CDP

Discover God in the Everyday. With us. - Ferdinand Benedictines, Indiana

Dominican Cooperator Brother - Br. Paul, OP, Missouri

Dominican Sisters of Blauvelt - Dominican Sisters, New York

Franciscan Footprints - Sr. Veronica

Franciscan Life - Sr. Ann Marie, Pennsylvania

Franciscan Musings - Rashfriar, Washington, DC

Franciscan Sisters of Christian Charity - Group

A Friar Style? - Freddie

From Marbury's Hilltop - St. Jude Monastery, Alabama

Happynun Thinks Aloud - Happynun

Hell Burns - Sr. Helena Burns, Chicago

Hope-Full Signs - Sr. Judith, New Jersey

IHM Calling - Sister Mary Bea, Michigan

In the Shadow of His Wings - Passionist Nuns, Kentucky

The Itinerant's Path - Br. Vincent J. Celeste, FMS, Philippines

A Jesuit's Journey - Ryan Duns, SJ

The Journey - Sr. Paulina Quinn, OP

Kicking and Screaming - Tom Gibbons, CSP

La Paz de Susan - Susan Dewitt, CSJP, Washington

The Last Brother? Not if I Can Help It! - Br. James Hayes, England

Life at the Convent - Sr. Mary Lou, Minnesota

Life at the Monastery of St. Gertrude

The Life of a New Sister - Sr. Nicole Trahan, Texas

Life on Lotus Lane - Dominican Nuns, Texas

Light through Stained-Glass Windows - Susan Doubet, OSB

Little Portion Hermitage - Friar Rex, Maine

Live Jesus! - a Visitation Nun, Washington D. C.

Living the Zeal of Benedict - Marilyn Schauble, OSB, Pennsylvania

Meg Funk - Sr. Meg Funk, Indiana

Monastery Podcast - Benedictine Sisters of Perpetual Adoration

Monastic Moments - Sr. Patricia, Washington

Monastic Musings - Edith, OSB, Minnesota

Monastics on a Journey - Sister Vicki Ix, OSB, Virginia

Moniales - Dominican Nuns, New Jersey

Monks on a Mission - Monks of Schuyler, Nebraska

Musings of a Discerning Woman - Susan Rose Francois, CSJP, New Jersey

My Movies - Sr. Rose Pacatte, FSP, California

Notes from Stillsong Hermitage - Sister Laurel M. O'Neal, Erem Dio, California

Nunblog - Sr. Anne FSP, Illinois

NunEssential - Sr. MJ

A Nun's Life - Julie Vieira, IHM

Nunsuch - Sandy Yost, CSJ, Michigan

On a PENsive Mood - Br. Donnie Duchin Duya, SDB, Philippines

One Mind and Heart Intent Upon God - West Coast Augustianians

"Open Wide the Doors to Christ!" - Sr. Marianne Lorraine Trouve FSP, Massachusetts

OPreach - Sr. Pat Farrell, OP, California

Other than Being - Br. Thomas Gricoski, OSB, Indiana

The Passionist Charism - Passionistcharism, Australia

Pause for Prayer - Sr. Janet

PR Woman for Christ - Sister Mary Peter

Reflections of an RSCJ - Helen Rosenthal, RSCJ, Florida

Religious Life Rocks! - Sr. Katy, Wisconsin

Renungan Dan Inspirasi Harian - Reynaldo Fulgentio Tardelly, S.X., Indonesia

Running the Race of Life - Jonathan St. Andre

The School Sisters of St. Francis - Sr. Mary Michael and Sr. Maryana, Texas

Sister Christer - Sr. Christine Wilcox OP, California

Sisters of the Gospel of Life - Sr. Andrea & Sr. Roseann

Sisters of the Holy Family's Web Log - Sisters of the Holy Family, California

"So That in All Things...God May Be Glorified" - Sr. Nicolette Etienne, OSB, Indiana

A Space for Seeking and Deepening - Sr. Margaret Kerry

Sub Tuum - Br. Stephen, O.Cist., Wisconsin

Subiaco Abbey - Monks of Subiaco, Arkansas

The Story of a Vocation/La Historia de una Vocación - Sr. Helga, Texas

Take with You Words - Sr. Genevieve Glen, OSB and Edith, OSB

Theology of the Body - Sr. Anne, Illinois

Under a Chindolea - Markel, SJ & Mason Slidell

A Vow of Conversation - Macrina Walker, OCSO, Netherlands

Within and Beyond - Dom Lawrence, OSB, New Mexico

Witness Christ: Walking through Life with God - Luuk Dominiek Jansen, OP, Ireland

1 Franciscan Way - 1 Franciscan Way, Illinois

100% Katolikong Pinoy- Kuya Francis

©2009 Catholic Fidei, created by Br. Terence... for the greater glory of God...or email me at terence_pogi_cute@yahoo.com